fbpx

Home Vzdělávání Reference na vzdělávací akce

Podpořte nás

Podpořte naše aktivity a pomozte dětem a dospělým v nouzi. Již 15 let pomáháme dětem a dospělým řešit jejich problémy na internetu. Zapojte se i vy! Každá pomoc se počítá! Stačí kliknout na tlačítko DONATE.

Remove


2022


Prevence bezpečného užívání internetu je v letošním roce 2022 na ZŠ Mládí Orlová podpořena maximální měrou díky získanému grantu z O2 chytrá škola. Jejich finanční podpora umožnila uspořádat pro žáky 5. až 9. ročníků preventivní programy a to přímo s celorepublikově uznávaným - oceňovaným projektem E - bezpečí - Centra prevence rizikové virtuální komunikace se sídlem na univerzitě Palackého. Jejich programy jsou certifikované a jednotliví lektoři k nám dojížděli z Olomouce. V pátek žáci 5.A, 5.B, 9.A a 9.B celé 2 vyučovací hodiny se zájmem hltali poznatky o bezpečném chování v kyberprostoru a důsledcích, které mohou nastat, budou-li se chovat rizikově a neopatrně.
Děkujeme za skvěle odvedenou práci lektorů i p. koordinátorky programů E-bezpečí!
Dne 9. 6. 2022 se u nás ve škole ZŠ Hustopeče, Nádražní, konala vzdělávací akce E-bezpečí - Nebezpečné komunikační jevy související s používáním ICT pro žáky 6. ročníků pod záštitou Univerzity Palackého v Olomouci, Pedagogické fakulty, O2 a MŠMT.
Žáci se aktivně zapojili do přednášky lektorky paní Veroniky Vachalové, která jim srozumitelně vysvětlila, co všechno si mohou představit pod pojmem kyberšikana nebo kybergrooming. Uvedla jim pravdivé příběhy a důsledky tohoto jednání, které žáky velmi zaujaly. Paní lektorka měla velký přehled, byla pohotová a odborně na výši. Dokázala odpovědět na všechny zvídavé dotazy a trpělivě vyslechla jejich zkušenosti. Žáky dokázala zaujmout a motivovat k dalším dotazům, k zamyšlení. Na konci přednášky dostali žáci materiály ke kyberšikaně a drobný dárek.
Velmi děkujeme za přínosnou a odborně vedenou vzdělávací akci, která pomohla jednomu z žáků uvědomění si svého problému s kybergroomingem a vedla k rozhodnutí svěřit se svým rodičům a Policii ČR. Lektorce, pořadatelům i sponzorům velmi děkujeme za přínosnou vzdělávací akci a těšíme se na další spolupráci.
Dobrý den, s provedením besed jsme byli naprosto spokojeni. Lektoři jsou velmi milí, vstřícní a empatičtí. Naše studenty dokázali po dobou dvou vyučovacích hodin zaujmout . Volili formu diskuze, nabádali žáky ke spolupráci a přednáška utekla velmi rychle a v přátelském duchu. Studenti dostali dotazník, k jehož vyhodnocení se nyní dostanu. Budete -li mít zájem, mohu vás příští týden s výsledky seznámit.
S pozdravem,Mgr.Klára Šušlíková,Metodik primární prevence, Obchodní akademie Kolín IV
Ve středu dne 16.3.2022 na naši školu (ZŠ Lutín) zavítal pan Lukáš Kubala. Je členem týmu, který vzdělává mladé lidi mimo jiné v problematice bezpečnosti na internetu. Tématem přednášky byla kyberšikana. Nejdříve všeobecně pohovořil o tom, co to vlastně kyberšikana je a v čem se liší od šikany. Následně na mnoha příkladech z praxe vysvětlil, jak se máme chránit, čeho se při kontaktu v online světě musíme vyvarovat a co je ještě v pořádku. Konkrétní příklady co se stalo a jak to dopadlo, na nás všechny moc zapůsobily a já si myslím, že už všichni budeme při kontaktu na internetu opatrnější.
Dobrý den, moc děkujeme za uskutečnění II. části besedy o Nebezpečí internetu, zaměřené na sociální sítě. Naše děti byly nadšené, zapojovaly se do diskusí, byly rády, že mohou své znalosti předvést někomu novému. Po skončení besedy si naše děti ještě dlouho povídaly o tom, co se dozvěděly, zkoušely, co se naučily a těšily se z dárečků, které dostaly. Se sociálními sítěmi jsou v denním kontaktu a zažily na nich už nejedno nemilé překvapení. Díky vám se dozvěděly zábavnou formou základy bezpečného pohybu na internetu. Děti si přes internet posílají intimní fotografie, vyhrožují si, nadávají, ubližují si psychicky, trápí se, ale nahlásit se často bojí, aby se to nedozvědělo okolí. Proto je moc fajn, že existují organizace, které dětem podávají pomocnou ruku. Děti vám mohou napsat, svěřit se s problémem, který je trápí a bojí se svěřit nám. Kolegyně, která mě zastoupila, (jsem v karanténě) mi řekla, že máte zájem s námi spolupracovat. Budeme jedině rádi. Náš rozpočet neumožňuje zapojit se do nedotovaných interaktivních programů a jsme rádi za dotované programy.
Ještě jednou děkujeme za krásné odpoledne s vámi. A. Habermannová, metodik prevence, DD Hranice
Dne 25.1.2022 proběhly na našem Gymnáziu, Nad Alejí 1952, Praha 6 dvě besedy se studenty kvinty a prvního ročníku čtyřletého studia. Vzhledem ke koronavirové situaci chybělo mnoho studentů, proto jsme nakombinovali prezenční přednášku s lektorem ve třídě a chybějící studenti se připojili on-line. V obou třídách studenti spolupracovali a byli aktivní. Po přednášce ještě někteří diskutovali individuálně s lektorem své dotazy. Třídní učitelé hodnotili besedu pozitivně a jakou přínosnou nejen pro studenty, ale i pro ně samotné.
Děkujeme a těšíme se na další spolupráci. Pavlína Vágenknechtová Edrová
Dne 24.1.2022 se na naší škole (Základní škola a Mateřská škola Starý Kolín) uskutečnila díky projektu E-Bezpečí preventivní akce. Lektor Bc. Lukáš Kubala zde vedl základní vzdělávací moduly, kterých se zúčastnily dvě skupiny žáků - 6. ročník a 7. ročník. V každém ročníku tedy 2x 45 minut. V první části besedy se žáci dozvěděli, co je kyberšikana. Vhodně zvolenými dotazy lektor dokázal všechny nasměrovat k uvědomění si, co daný pojem znamená, čím se kyberšikana liší od tradiční šikany. Žáci rovněž obdrželi rady, jak se před tímto způsobem chování chránit a jak postupovat v krizových situacích. Druhá část besedy byla věnována především kybergroomingu, tedy nebezpečí online komunikace s neznámou osobou, jejím cílem je získat důvěru oběti a následně ji manipulacemi přimět k osobnímu setkání. Lektor žákům prezentoval, s ohledem na věk, vybrané případy, které se zmíněnou problematikou souvisí, a upozornil je rovněž na kontakty, které mohou využít v případě, že s nějakou nevhodnou formou chování v prostředí internetu setkají.
Obě části této akce byly doprovázeny zajímavou prezentací, kterou žáci shlédli prostřednictvím dataprojektoru. Žákům byla tato preventivní akce velkým přínosem. Přiměla je k zamyšlení nad vlastním chováním v online prostředí. Mnozí si ani neuvědomovali, že by se nebezpečí mohlo týkat právě jich. Panu lektorovi pokládali mnoho otázek, na které se jim z jeho strany dostalo vždy odpovědi. Na závěr měl každý žák možnost odnést si informační letáček k dané tématice. Této možnosti využili všichni. Svým obsahem akce žáky velmi zaujala a byla tématem hovoru i v následujících vyučovacích hodinách. Panu lektorovi bych chtěla touto cestou velmi poděkovat za celkový přístup, komunikaci s dětmi i množství materiálů, které jako metodička prevence ve své činnosti využiji. Pokud by byla možnost, velmi rádi bychom se zúčastnili rovněž navazujícího tematického bloku, který by se měl věnovat problematice sociálních sítí.
Mgr. Monika Pirklová - Metodik prevence, Základní škola a Mateřská škola Starý Kolín, Kolínská 90, Starý Kolín, 28123
Pěkný den přeji! Mrzelo mě, že jsme se v pátek už nepotkali, proto teď ještě píšu. Zpětná od učitelů i žáků:
9.A B - byli velmi spokojení, zaujalo je to celkově, byli rádi, že se po nich moc nechtělo a rádi dávali pozor. Jedna žákyně konstatovala, že to bylo takové zajímavé shrnutí toho, co už slyšela k danému tématu. :-) 5.A B - žákům i učitelům se programy líbily. Jedna starší kolegyně byla ráda, že se něco nového i přiučila. Příklady ze života byly pro všechny nejsilnější zážitek... V 5.B byl autista a i toho p. lektor zvládl. Malá poznámka k náplni ale byla: tu 2. vyučovací hodinu byli žáci udyndaní a vyloženě to chtělo je nějak aktivizovat.
Prosím o zpětnou i z Vaší strany:
1. vyskytl se v některé ze tříd rozhovor, který by poukazoval na to, že tématu je potřeba se více věnovat? 2. nevšimli jste si žáka/yně , která by se tvářila, nebo reagovala divně (kde to bylo)? 3. jak se Vám spolupracovalo s třídními učiteli a ostatními pracovníky školy?
Děkuji za Vaši práci! S pozdravem Pastirčáková Lenka
Slečna školitelka byla velmi příjemná a vstřícná, reagovala krásně na děti. Zážitky z praxe a přehled o problematice byl obdivuhodný. Co nás mrzelo, že se jednalo pouze o přednášku a žáci byli zapojeni pouze formou otázek. Po celou dobu seděli na místech a nevytvářeli žádnou činnost, sdílení, komunikaci, práci ve skupinách. Bylo by fajn zařadit nějaké aktivizační metody. I přesto děkujeme za otevření tohoto zásadního a aktuálního tématu.
Přeji poklidné dny offline, s pozdravem Karla Halabicová, Svatoplukova ZŠ Olomouc

 

Starší reference

Vážená paní Mgr. Hrubá, zdravím srdečně z bohumínské radnice, dnešní vzdělávací akce v rámci projektu E bezpečí se velmi vydařila. Lektor pan Raszka byl úžasný. Má velkou dávku empatie, umí navodit přátelskou atmosféru, zaujmout a předat lidem odborné informace srozumitelně a zajímavě. Kantoři v přípravném týdnu jsou zahlceni řadou úkolů, ale nelitovali času stráveného na tomto semináři. Poznatky určitě vy užijí. Hodiny, které jsme strávili v sále, rychle utekly a byl to smysluplně využitý čas. Účastníci byli nadšení. Moc děkujeme a těšíme se na další spolupráci.
Mgr. Pavla Skokanová, Vedoucí odboru, Odbor školství, kultury a sportu, Městský úřad Bohumín
 
S projektem E-Bezpečí Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci spolupracujeme již několik let, a to především na vzdělávání metodiků prevence. Za sebe jakožto organizátora studia oceňuji především aktuálnost témat ve složité problematice, koncentrovanost informací, které se jinak obtížně a dlouho vyhledávají, .široký záběr, srozumitelnou formu předávání informací, kazuistické případy a otevřenost, vstřícnost .a schopnost lektorů zapojit do výuky i humor. :-)
Mgr. Jitka Škarohlídová, P-Centrum (10. 8. 2020)

 
Při vyhodnocení Minimálního preventivního programu školy jsme došli k závěru, že potřebujeme zesílit preventivní působení na žáky v oblasti bezpečnosti na síti. Internet a sociální sítě jsou součástí našeho každodenního života. Děti jsou často v jejich používání napřed před rodiči i pedagogy. Proto považujeme za důležité je soustavně vzdělávat v bezpečném užívání nových technologií. Navázali jsme spolupráci s organizací E-Bezpečí. Užitečné informace každý z nás může hledat na webu www.e-bezpeci.cz. Dne 14. 9. 2018 nás navštívili zkušení lektoři této organizace a   2 vyučovací hodiny se věnovali se šesťáky tématu kyberšikany. Žáci dostali důležité informace, které jim pomohou nestát se oběťmi, ale i třeba nechtěně pachateli kyberšikany. Lektoři se dotkli se i tématu kybergroomingu. Narušení jedinci, kteří dřív číhali v parku, dnes číhají v teple svého domova u počítače a lákají děti k osobnímu setkání. Žáci se zapojili do diskuse. Bylo vidět, že je téma zaujalo. Doufejme, že získané vědomosti využijí v běžném životě. 
Mgr. Naděžda Dvořáková, zástupkyně ředitele a výchovná poradkyně, ZŠ Hradební, Broumov - 14. 9. 2018

 
Dne 12.11.2018 proběhl v ZŠ Horka n.Moravou dvouhodinový seminář (8,00 – 10,00) na téma "Kyberšikana", vedený kpt. Schweinerem pro šesté ročníky. Akce se účastnilo 39 žáků šestých tříd, třídní pedagogové a dva vyučující informatiky na naší škole. Třebaže akce proběhla ve velkém počtu žáků, pan Schweiner žáky upoutal natolik, že ve třídě bylo absolutní ticho a napětí. Žáci se nebáli přiznat, na jakých sociálních sítích jsou, a dokázali otevřeně komunikovat na otázky kladené lektorem. Hlavní přínos pro naše žáky mělo to, že jim toto téma prezentoval člověk z praxe, který různé patologické jevy dokázal okomentovat konkrétním případem z vlastní zkušenosti. Rovněž zpracování prezentace bylo pro žáky dostatečně atraktivní. Žáky zajímaly hlavně herní závislosti a rizika s tím spojené a možnosti zabezpečení počítače. Hodně poznámek si dělali i naši pedagogové z informatiky, aby některé informace mohli předat dalším žákům na naší škole. Naši žáci dostali za úkol provést reflexi celé akce a výsledky se v nejbližší době objeví na webových stránkách školy.
Za realizaci akce moc děkujeme, za celý tým pedagogů školní psycholožka Mgr. Kateřina Lerchová, Ph.D., ZŠ Horka nad Moravou - 12. 11. 2018

 
Dne 19.12. 2018 proběhla na naší škole preventivní akce zaměřená na Nebezpečné komunikační jevy související s používáním ICT realizovaná projektem E- Bezpečí. Programu se účastnily třídy 6.A, 6.B a 7.A. Pro žáky šestých tříd byla určena část objasňující jevy jako je kyberšikana, kybergrooming, sexting apod. Sedmáci se dověděli o nebezpečích, které skrývají sociální sítě, jež sami používají, jako jsou např. Facebook nebo Instagram. Všechny lektorky dokázaly svým projevem děti zaujmout, odpovědět na všechny otázky a na reálných příkladech ukázat nebezpečí internetové komunikace. Také žákům poradily, jak se na internetu pohybovat co nejbezpečněji a kam se mohou případně obrátit s žádostí o pomoc. Žáci i přítomní pedagogové hodnotili akci velmi pozitivně. Děti si odnesly nové poznatky, které mohou využít v praktickém životě a které jim mohou pomoci překonat nástrahy, které internet skrývá. Děkujeme lektorkám E-Bezpečí a doufáme v další spolupráci. 
Mgr. Kateřina Matějková, ZŠ Kostelec na Hané - 19. 12. 2018

 
V úterý se žáci 6. tříd v rámci projektu E- Bezpečí zúčastnili dvouhodinové besedy. Téma bylo Kyberšikana a kybergrooming. Žáci tuto besedu hodnotili kladně. Mohli se tak seznámit se základními informacemi z této oblasti. Poutavé byly i jednotlivé případy, se kterými se pracovníci centra setkávají.  Tato beseda byla pro žáky zdarma. Moc děkujeme. 
Lucie Suchardová, ZŠ Nová Paka- 11. 12. 2018

 
Dobrý den, v příloze posílám fotografie ze vzdělávací akce dne 12. 12. 2018 na Gymnáziu Jiřího z Poděbrad. Hodnocení vzdělávací akce: 
Prima – reflexe pedagoga   Beseda žáky zaujala, nejvíce oceňujeme praktické příklady, vysvětlující jednotlivé hrozby kyberšikany. Lektor Slavoj Raszka byl schopen žáky zaujmout a vtáhnout je probírané problematiky. Žáci byli poučeni o možných nebezpečích sociálních sítí a internetu (jako např. sexting, kybergrooming). Považujeme ji za velký přínos jak pro žáky, tak pro vyučující a těšíme se na pokračování spolupráce v dalším školním roce.
Sekunda – reflexe pedagoga  Přednáška E-Bezpečí byla vedena poutavě, studenti byli zapojeni do diskuze, mohli vyjádřit svůj názor. Beseda byla přizpůsobena věku i zájmům žáků – mohli si např. vybrat, které téma je zajímá nejvíce a o tom se následně bavili. Lektor uváděl různé příběhy, které se reálně staly a bylo vidět, že studenty  zaujaly. Žáci měli k probíraným tématům mnoho otázek, myšlenek a nápadů – z tohoto důvodu by beseda mohla být o jednu vyučovací hodinu delší, což po skončení potvrdili i sami žáci. 
Reflexe od studentů  Prezentace o bezpečí na internetu byla velice zajímavá. Dozvěděli jsme se šokující příběhy o kyberšikaně dětí v našem věku. Všem se beseda moc líbila a chtěli bychom slyšet více. 
Mgr. Pavel Hercog, zástupce ředitele, Gymnázium Jiřího z Poděbrad - 12. 12. 2018

 
Dne 1. listopadu 2018 proběhly na naší škole dva semináře na téma „Rizika používání sociální sítě Facebook“ pro první ročníky a pedagogický doprovod. Seminář obsahoval množství teoretických informací a zejména velké množství konkrétních příkladů. Výklad přednášejícího byl zajímavý a poutavý a studenti se dozvěděli mnoho pro ně překvapivých informací. Seminář byl veden interaktivní formou a studenti byli zapojováni do diskuze na dané téma. Také pro pedagogický doprovod byl seminář přínosem. Celkově hodnotíme akci jako velmi zdařilou a rádi bychom se i v dalších letech seminářů účastnili. 
Michaela Hájková, ŠMP, SOŠ logistických služeb- 1. 11. 2018

 
Beseda proběhla ve třídě 8. ročníku v rozsahu 2 vyučovacích hodin. Oceňujeme především kompetenci a profesionalitu lektorky. Pěkně dokázala za pomoci interaktivní tabule osvětlit žákům celou problematiku. Lektorka vtáhla děti do problematiky kyberšikany, hoaksu, sociálních sítí, sextingu atd. Žáci si nyní lépe uvědomují, jaké důsledky může mít lehkovážné chování ve virtuálním prostoru, a jsou poučeni o důležitosti ochrany vlastního soukromí. 
Vyjádření učitelů:  
· Přednáška byla vedena velmi zajímavou formou, lektor přednášel, uváděl konkrétní případy kyberšikany z ČR i ze světa, kladl žákům otázky. Žáci se aktivně zapojovali do diskuse. Přednáška byla zábavná.  · Kromě toho, že přednáška poskytla spoustu zajímavých informací, cílila hlavně na to, aby se žáci, pokud se setkají s nebezpečnými jevy na internetu nebáli o problému promluvit s dospělým člověkem. · Přednáška byla zaměřena na prevenci kyberšikany. Lektor vyprávěl velmi poutavě a jazykem blízkým mladým lidem. Uváděl konkrétní případa kyberšikany. Vše bylo doplněno krátkými videi i fotografiemi obětí. Přednáška se žákům velmi líbila. 
Vyjádření žáků: 
· Líbilo se mi to, bylo to zajímavé.  · Velice zajímavé byly příběhy obětí.  · Jedna z mála přednášek, která nebyla nudná.  · Dvě hodiny místo učení zábavnou formou – komu by se to nelíbilo.  · Moc se mi to líbilo, bylo to super.
ZŠ Staré Město - 11. 9. 2018

 
Školení E-bezpečí bylo opravdu super. Přestože dostala třídu na starosti mladá dívčina, neměla nejmenší problém. Děti zaujala, úžasně vládla hlasem a informace ze sebe sypala jako stroj. Bylo to poutavé, protkané spoustou případů – žáci v tom spatřovali onu realitu. Vzhledem k tomu, že na „přetřes“ přišlo něco, co se jich bezprostředně týká – byli plně koncentrovaní a soustředění. Teď už je to jenom na nich.  Ráda bych Vám touto cestou poděkovala za tu možnost přinést k nám do školy takové „školení“, a kdybychom si to mohli zopakovat i v roce příštím, budu jen ráda.  
Martina Šitinová, Hradec Králové, Štefánikova ZŠ -  8. 6. 2018

 
Dne 11.června 2018 proběhly na naší škole dvě přednášky pro žáky šestých tříd na téma Nebezpečné komunikační jevy se zaměřením na sociální sítě. Mladý lektor, který přednášel na naší škole, měl velký přehled a vzhledem k tomu, že byl věkově poměrně blízko k žákům, všechny zaujal a dokázal je zapojit do debaty. Probíraná témata byla podána vtipně a zajímavě, žáci se dozvěděli hodně nových a zajímavých informací a měli možnost zamyslet se nad svým chováním na sociálních sítích. Velmi zajímavé bylo uvědomit si, jak jsou využívány naše osobní údaje a k čemu všemu dáváme svou registrací na sociálních sítích své svolení, i strategie různých internetových útočníků. Celkově shrnuto, byla to zatím nejlepší přednáška na toto téma, kterou jsme měli, přínosná nejen pro žáky, ale i pro učitele.  Děkujeme také za tištěné materiály, které využijeme ve výuce. Vzhledem k tomu, že užívání sociálních sítí se posunuje ke stále nižším ročníkům, a tyto děti jsou ještě zranitelnější, uvítali bychom i programy pro mladší děti (první stupeň). 
Mgr. Jiřina Nagyová, metodik prevence, ZŠ Jílové u Prahy - 11. 6. 2018

 
Ve středu 6. 6. naši školu poctila svoji návštěvou mladá a milá lektorka reprezentující projekt E-Bezpečí, která neměla lehký úkol. Tím bylo zaujmout během tří bloků naše žáky tématem o problému kyberšikany. Musím říct, že téma bylo pro děti poutavé. Nejzajímavější byly pro děti určitě příběhy ze života, které se někde ve světě opravdu staly a mohou potkat i někoho z našich žáků. Lektorka se snažila žáky vtáhnout do této problematiky a během všech tří bloků se jí to výborně dařilo. Žáci se snažili na jednotlivé „slajdy“ prezentace reagovat a někdy probíhala i živá diskuze. Tento projekt a osvěta v dnešním digitálním světě je velmi potřebná. Děkujeme projektu E-Bezpečí, že tato akce mohla v naší škole proběhnout a jsme za tuto příležitost velmi vděčni. 
Mgr. Aleš Krejčík, zástupce ředitelky, ZŠ Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254 - 6. 6. 2018

 
Jménem Základní školy ve Štítech a především jejich žáků i pedagogů, bych ráda poděkovala projektu E-bezpečí za realizaci besed na naší škole. Besedy se konaly dne 8.6.2018 a proběhly v 5. – 8. ročníku. Těchto besed se tedy zúčastnilo cca 120 žáků naší školy. V 5. a 6. ročníku byla beseda zacílena na základní témata z oblasti prevence kyberšikany se zaměřením na rizikovou komunikaci pomocí internetu a mobilních telefonů. Žáci získali ucelený přehled o rizicích kyberšikany, byli seznámeni s projevy i postupy v krizových situacích. Získali také praktické rady, jak se před kyberšikanou chránit, jak postupovat a kde hledat pomoc v případě ohrožení kyberšikanou. Za velice přínosné považuji i skutečnost, že děti budou schopné poradit svým kamarádům v případě, že budou řešit problémy spojené s kyberšikanou či kybergroomingem. Besedy v 7. a 8. ročníku seznamovali žáky s riziky sociálních sítí a to především se zaměřením na sociální síť Facebook. Žákům byla zážitkovou formou představena všechna rizika sociální sítě Facebook. Žáci diskutovali na téma různých rizik spojených s falešnými profily, sdílením informací aj. Žákům byla vysvětlena i rizika spojená s majetkovou kriminalitou, vydíráním či vyhrožováním prostřednictvím sociální sítě Facebook.
Všechny besedy žáci i přítomní pedagogové hodnotili jako velice přínosné, zážitkové a efektivní v rámci prevence kyberšikany. Připravenost i informovanost lektorů žáci i pedagogové hodnotili jako profesionální, dostatečně motivující a velice přínosnou. Žáci ocenili přátelský přístup a příjemnou atmosféru během besed. Žáci také kladně ohodnotili praktické ukázky a reálné situace, které jim na besedách byli prezentovány. Téma kyberšikany jsme zařadili jako jedno z hlavních témat prevence pro letošní školní rok, dané téma bylo začleněno i do třídnických hodin a třídní učitelé I. i II.stupně vyhodnocovali ve svých třídách dotazník zaměřený na mapování kyberšikany. Problematiku kyberšikany vnímáme jako jednu z aktuálních rizik, se kterými se děti setkávají a jsou ohrožovány při jejich každodenních aktivitách na internetu či mobilním telefonu. Riziko je o to horší, že se děje v prostředí, které děti pozitivně vnímají a tráví v něm většinu svého volného času.
Děkujeme projektu E-bezpečí za dané vzdělávací akce a těšíme se na další vzájemnou spolupráci.
Mgr. Ilona Haasová, zástupce ředitele a ŠMP, ZŠ a MŠ Štíty - 8. 6. 2018

 
Velmi děkujeme za přednášky na téma kyberšikana a kybergrooming. Slečna lektorka byla velmi schopná, milá a vstřícná. Komunikovala s žáky, snažila se je aktivně zapojit, kladla otázky, na které žáci se zájmem reagovali. Téma bylo pro všechny velmi zajímavé a vzhledem k současným komunikačním trendům, reálné. Velká část z nich používá internet denně a je tedy velmi přínosné se seznámit s riziky, které to obnáší. Slečna lektorka dokázala žáky zaujmout a udržet si během dvou vyučovacích hodin jejich pozornost. Prezentace byla názorná, graficky poutavě provedená.
Mgr. Jirkovská Barbora, Gymnázium Mimoň - 5. 6. 2018

 
Besedy byly pro žáky zajímavé a přínosné. Chválím zpracování prezentace pana Raszky, která byla dynamická, doplněná obrázky a videy. Velmi přínosné bylo množství příběhů ze života, které se žákům velmi líbily. Žáci oceňovali také vtipnost pana lektora. Pan Raszka využil také vlastní vybavení, kdy jsem ocenila využití mikrofonu. Beseda pro rodiče se nesla v příjemné atmosféře, rodiče se dozvěděli informace a kyberšikaně, groomingu a sextingu. Rodiče taktéž ocenili množství uvedených reálných příběhů. Během besedy se zapojili do diskuse také rodiče, kteří tak přispěli vlastními příběhy a zkušenostmi. 
Celkově hodnotím besedy jako velmi povedené, jak jsem říkala panu Raszkovi, v tuto chvíli nejlepší program, jaký jsme ve škole na toto téma měli. 
Z hodnocení žáků: 
  Tereza, 7. ročník: Na besedě se mi nejvíce líbilo to, že s tím pánem byla sranda a uměl to dobře vyprávět a popisovat.  Lenka, 7. ročník: Beseda se mi líbila, protože pán to uměl dobře vysvětlovat, a když jsem se zaposlouchala, nemohla jsem se odtrhnout. A ukazoval nám příběhy, co se stalo, a to bylo zajímavější. 
Alena Brabcová, ZŠ Okříšky - 15. 5. 2018

 
Na letošním, již tradičním, víkendovém vzdělávacím kurzu pro pěstouny se děti zúčastnily přednášky o kyberšikaně, kybergroomingu a jejich následcích. Muselo být docela obtížné pojmout kurz tak, aby byl pro děti dobře stravitelný, jelikož mezi nimi byly velké věkové rozdíly. Přesto si ale myslím, že pan přednášející to zvládl opravdu jedinečně.   Dnes, v době plné technologií, by každé dítě již od předškolního věku mělo být alespoň okrajově seznámeno se základními pravidly bezpečného užívání internetu. Pan přednášející, který nás právě s těmito pravidly seznámil, se již několik let věnuje prevenci kyberšikany u Policie České republiky, což na něm bylo velmi znát. Celou přednášku protkal spoustou vlastních zkušeností a povídáním o případech, které aktuálně řeší nebo řešil. Povídal o tom, na co by si nejen děti měly dávat pozor při užívání sociálních sítí, co by rozhodně sdílet neměly, jaké jsou možné následky sdílení osobních informací či fotek a stane-li se tak, jak daný problém řešit a kam se obrátit s prosbou o pomoc. Díky dynamickému projevu a skvělé volbě témat děti opravdu zaujal. Třešničkou na dortu potom bylo vyprávění o dnes tak oblíbených youtuberech a jeho spolupráci s nimi. Tahle část sklidila samozřejmě největší ohlas, jelikož byste jen stěží dnes hledali dítě, které alespoň jednoho youtubera nezná či přímo pravidelně nesleduje.  
ZŠ a MŠ Nemojany - 18. 5. 2018

 
Dne 16.4.2018 se konala na naší škola vzdělávací akce realizovaná projektem E-bezpečí. Akce byla rozdělena do dvou bloků. Ten první patřil žákům 7.ročníku a týkal se rizik sociálních sítí se zaměřením na Facebook. Ve druhém bloku se děti ze 6.ročníku seznámily se základními tématy rizik komunikace realizované pomocí internetu a mobilních telefonů, dozvěděly se, co je kyberšikana, sexting, kybergrooming i spoustu dalších užitečných informací.  Témata sama o sobě žáky velmi zaujala, ocenili způsob prezentace i osobnost pana lektora (PhDr. René Szotkowski, Ph.D.), který je svými znalostmi i komunikačními dovednostmi dokázal vtáhnout do diskuze, odpověděl na všechny dotazy a srozumitelně vysvětlil vše potřebné.  Akci za žáky i za přítomné pedagogy hodnotím velmi kladně a doufám vdalší spolupráci sE-bezpečím. 
Mgr. Kateřina Matějková, ZŠ Kostelec na Hané - 16. 4. 2018 

 
19. 2. 2018 proběhl na naší škole preventivní program snázvem Nebezpečné komunikační jevy související spoužíváním ICT technologií, který vedl PhDr. René Szotkowský, Ph.D., lektor programu E- bezpečí zUniverzity Palackého vOlomouci. Cílovou skupinou byli žáci 6.- 8. ročníku. Ti si během dvouhodinového bloku  zopakovali pravidla bezpečné komunikace na internetu, zejména pak na sociálních sítích, připomněli si, jak postupovat, narazí-li na závadné nebo podezřelé chování na internetu nebo stanou-li se terčem kyberšikany. Seznámili se s případy z praxe, hovořili o falešných profilech, o skrytých formách zneužívání internetu, o ochraně svého bezpečí a intimity, měli možnost ptát se na to, co je zajímá.  Žádná otázka nezůstala nezodpovězená. Žáci i přítomní učitelé program hodnotili jako velmi přínosný a zajímavý. 
Mgr. M. Czabeová, ZŠ Uničov, U Stadionu - 19. 2. 2018

 
Beseda byla jak pro žáky, tak pro vyučující, kteří byli v hodinách velice zajímavá. Žáci se často zapojovali, měli dotazy. Páni přednášející byli pohotový, na dotazy hned odpovídali. Seznámil žáky i s pravdivými příběhy. Myslím si, že to bylo velice poučné. Besedy upozorňovaly na rizika využívání sociálních sítí.  Žáci se dozvěděli nové informace, přiznali, že si do té doby řadu rizik neuvědomovali. Lektoři byli příjemní, uměli zaujmout, žáci se ochotně zapojovali do diskuse. 
Mgr. Jana Březinová, Základní škola 1.máje, Hranice - 19. 4. 2018

 
30. ledna 2018jsme u nás na ZŠ a MŠ logopedické v Olomouci mohli znovu přivítat dvě členky týmu olomouckého E-bezpečí: Mgr. JanuKasáčkovou, Ph.D a Johanou Roubalovou. Letošním tématem byl bezpečný pohyb na internetu - Nebezpečné komunikační jevy související s používáním ICT. Dvou besed se zúčastnili všichni žáci druhého stupně.Akce byla opět výborně připravena, témata velmi dobře a srozumitelně zpracována. Žáci měli možnost se zapojit a zeptat se na to, co je zajímá. Určitě využijeme i spoustu materiálů, které jsme dostali. Děkuji paní Kasáčkové za skvělou organizaci a celému E-bezpečí za možnost využít jejich nabídku a účastnit se programů. Těším se na další spolupráci. 
Petra Hanyková,  školní metodik prevence , ZŠ a MŠ logopedická Olomouc - 30. 1. 2018

 
25. června 2018 se 106 žákyň a žáků prim a sekund našeho gymnázia zúčastnilo vzdělávací akce realizované projektem E-Bezpečí. Lektorky postupně probraly témata kyberšikana, kybergrooming, sexting, rizika používání sociálních sítí, závislostní chování apod. 
Žákyně a žáci v dotazníku uvedli, že lektorky  · byly milé, hodné, super, atd.  · dovedly dobře vysvětlovat  · měly krásné prezentace 
žákyně a žáci:  · ocenili, že mohli k dané problematice mít připomínky, poznámky, svěřit se se svými zkušenostmi a zážitky  · příklady ze života jim připadaly zajímavé  · byli také překvapeni, jak jsou agresoři připraveni a jak mají své útoky promyšlené  · někteří uváděli, že ani netušili, jak hrozné věci se stávají   
Závěrem žákyně a žáci uvedli, že si budou dávat mnohem větší pozor na to, co dávají na internet a že budou mnohem opatrnější. Setkala jsem se jen s pozitivními reakcemi.  M. Smržová, Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť - 25. 6 2018

 
Dobrý den,zdravím Vás z Dolního Bousova.Píši pár vět o školení kyberšikany. Žáci šestých, sedmých tříd se zúčastnily přednášky. Byli srozumitelnou formou seznámeni s nebezpečnými jevy, s kterými se mohou setkat při používání internetu a mobilních telefonů. Žáky přednáška zaujala. Pozitivně hodnotili možnost diskuze a věkovou hranici lektorek. Děkujeme, přednášky sklidily úspěch a byla bych ráda, pokud vytvoříte program pro 1. stupeň, kdybychom mohly dále spolupracovat. 
S pozdravením Mgr. Vladimíra Nocarová, ZŠ Dolní Bousov -1. 12. 2017 

 
V pondělí 27. 11. 2017 proběhl na naší škole preventivní program pro žáky 6. ročníku zaměřený na problematiku kyberšikany a kybergroomingu. Lektorka Bc. Pavla Střílková poutavou formou žáky seznámila nejen se základními pojmy, ale vyprávěním mnoha příběhů z celého světa učinila přednášku velmi zajímavou a poučnou.   Lektorka dokáže vhodnou formou navázat kontakt se žáky a udržet jejich pozornost během celého programu. Dle zpětné vazby se žákům celý program velmi líbil. Oceňují obsáhlost přednášky, možnost zeptat se, diskutovat. Slečně lektorce ještě jednou děkujeme a těšíme se zase příště. 
Mgr. Jiřina Suchánková, metodik prevence, ZŠ a MŠ Čs. Armády Bohumín - 27. 11. 2017

 
Dne 5. 10. na naši školu, Základní škola, Rosice, okres Chrudim, přijel lektor PhDr. René Szotkowski, Ph.D. a uskutečnil besedu na téma: Rizika sociálních sítí se zaměřením na sociální síť Facebook. Dvouhodinová beseda naplnila svůj cíl a splnila veškeré očekávání pedagogů. Žáci během programu zhodnotili pozitiva a negativa sociálních sítí, seznámili se s principy fungování sociálních sítí (zejména Facebooku), uvědomili si možné nástrahy sociálních sítí, na reálných případech poznali nástrahy sociálních sítí.  Lektor byl na program výborně připraven, dokázal všechny žáky zaujmout, jeho beseda byla poutavá, věcná a přiměřená. Žáci měli v průběhu besedy možnost říkat své myšlenky a názory, jejich otázky byly vždy zodpovězeny. Všichni žáci hodnotili program pozitivně a odcházeli se spoustou nově nabytých poznatků. Žáci hodnotili jako nejzajímavější skutečné příběhy lidí a seznámení s podmínkami užívání Facebooku a jeho principy fungování. Celková komunikace a spolupráce se společností E- bezpečí byla vynikající. Jsme velice rádi, že naši žáci měli možnost absolvovat zmíněný preventivní program a v dalších letech budeme rádi, bude-li možná další spolupráce. 
ZŠ Rosice - 5. 10. 2017

 
Ve čtvrtek 19. 10. 2017 proběhly u nás na Gymnáziu Nad Alejí tři besedy na téma nebezpečí virtuální komunikace.  První beseda byla určena nově přijatým studentům prim, kteří byli velice aktivní a dotazovali se i po skončení besedy. Beseda pro studenty prvního ročníku čtyřletého studia byla tematicky zaměřena na užívání a orientaci v sociálních sítích.  Studenti si ujasnili základní pojmy, systém, pozitivní a negativní stránky užívání sociálních sítí a několika dotazy si ujasnili a doplnili celou problematiku. Třetí beseda proběhla ve večerních hodinách a byla určena rodičům studentů, kteří ten den besedovali. Besedu provázely diskuse k používání mobilních telefonů ve škole, volném čase, vztah k využívání mobilních telefonů mezi generacemi, závislost na mobilních telefonech a zdravé míry jejich používání. Této besedy se zúčastnilo 20 rodičů. 
Pavlína Vágenknechtová Edrová, školní metodik prevence, Gymnázium nad Alejí, Praha 6 - 19. 10. 2017

 
Dne 6. 6. 2017 se v rámci primární prevence rizikového chování žáci naší školy zúčastnili besedy na téma Rizika sociálních sítí. Program pro žáky tercie a kvarty připravili pracovníci Centra PRVoK / E-Bezpečí. Téma sociálních sítí není žákům cizí. Mysleli si, že o rizicích sociálních sítí již vědí všechno. Všichni ale byli překvapeni. Lektor žákům zprostředkoval zajímavá fakta podložená konkrétními zkušenostmi z řešení případů elektronické kriminality. Po celou dobu trvání akce udržel pozornost všech přítomných. Žáci se aktivně doptávali a diskutovali. Ocenili nejen hloubku znalostí pana lektora, ale také partnerskou atmosféru, kterou se mu podařilo vytvořit. Nezastrašoval je, neříkal jim, co mají a nemají dělat. „Pouze“ je informoval o rizicích a upozorňoval na zodpovědnost každého člověka za svoje chování v realitě i ve virtuální realitě. Program byl dobře hodnocen přítomnými pedagogy i samotnými žáky. Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.
Mgr. Jitka Reitterová, školní metodik prevence a školní psycholožka, Vzdělávací institut INTEGRA Brno – gymnázium, ZŠ, MŠ, s.r.o. - 6. 6. 2017

 
11. 4. 2017 se žáci naší školy zúčastnili v aule PdF UP interaktivní přednášky o rizicích sociálních sítí v rámci programu Dětské univerzity UP. Přihlášení žáci byli z pátých tříd, přednáška se setkala s velkým ohlasem, žákům se program velmi líbil a projevili zájem se i v příštích letech podobné akce zúčastnit. Během 90 minut žáci procházeli jednotlivými stanovišti a řešili společně s lektory různé situace, se kterými se mohou na internetu setkat. Program byl výborně připravený a lektoři dokázali děti velmi zaujmout. 
11. 4. 2017

 
Dobrý den, 7. 9. 2017 proběhly na ZŠ v Týnci nad Labem 3 akce vaší organizace pod názvem E- bezpečí. Zúčastnily se jí 4 třídy (dvě 8. a dvě 9). Akce byla velmi dobře připravena, měla spád, vycházela z kazuistik, které byly vhodně vybrány. Žáci na ně reagovali, mohli vyjádřit svůj názor, sdělit  poznatky, zapojit se do programu, který byl  veden interaktivně. Velkým přínosem byl výběr lektorky. Ta uměla žáky zaujmout, měla výborné znalosti, má velké pedagogické předpoklady. Velmi se mi líbil její přístup k dětem, komunikace s nimi. Ještě jednou Vám děkuji za tento program, který hodnotím jako velmi přínosný pro žáky této věkové skupiny. 
Marta Severová,  ZŠ Týnec na Labem - 7. 9. 2017

 
Sociální sítě nám prostřednictvím profilů umožňují komunikovat na internetu s lidmi, sdílet s nimi obrázky, informace a další věci. Mezi nejrozšířenější sociální sítě patří Facebook, Instagram, Goole + atd. Byli jsme na přednášce o sociálních sítích, kyberšikaně. Ve dnech 23. a 24. října k nám do školy přijel pán Slavoj Raszka, lektor e-bezpečí, který byl velmi příjemný a povyprávěl nám o výhodách a nevýhodách sociálních sítí.  Byli jsme poučeni o tom, abychom si nezahrávali s internetem, komunikovali s rodiči, když se nám něco nezdá, protože nikdy nevíme, kdo je na druhé straně počítače.Přednáška byla určena pro všechny šesté třídy. Říkal nám spoustu příběhů s dobrým i š patným koncem. Například: dvě kamarádky se mezi sebou rozhádaly. A tak si jedna z matek vytvořila profil na facebooku, kde se vydávala za mladého a hezkého kluka. Začala komunikovat s tou druhou kamarádkou. Příběh nedopadl moc vesele. Když nás bude někdo zesměšňovat, nevkusně urážet, tak to máme říct rodičům, učitelům, ať to nedopadne špatně. Prostě si musíme dávat pozor.Monika Vargová (6. D), David Holeňa (6. B)
ZŠ Křížná, Valašské Meziříčí - 24. 10. 2017

 
Vaše přednášky jsou výborné. Všechny třídy, které jimi prošly, o nich vykládaly a byly pro ně velkým přínosem. Žáci mají pocit, že vše ví, ale po Vašich přednáškách uznali, že spoustu důležitých informací nevěděli. I pedagogický dozor, který hlídal ve třídách v průběhu Vašich přednášek, byl spokojený a obohacený o nové informace.  Moc Vám za všechny děkuji! 
S pozdravem Veronika Vacková,  ZŠ Stupkova Olomouc - 21. 6. 2017

 
Za Dětský domov Uh. Hradiště velmi pěkně děkuji za přínosnou besedu. Děti byly nadšené, téma je hodně zaujala. Děti byly aktivné, často se zapojovaly do diskuze. Témata byla pro ně aktuální. Nejvíce diskutovaly u témy kyberšikana a stalking. Naše děti moc dobře znají zhoubný fenomén – internet, ale ne úplně si uvědomuji nástrahy, které na ně na internetě číhají. Proto si je ted díky vám zas o něco více uvědomují a my jsme spokojeni, že jsme jim mohli aspoň torchu být nípomocní. A to i díky vám.  Lektorka byla moc příjemná. Její výklad byl jasný, srozumitelný, bylo příhlednuto na věk dětí. Opravdu moc děkujeme a těšíme se na další spolupráci. 
S přátelským pozdravem Mgr. Irena Zlatníková – vychovatelka DD Uherské Hradiště - 24. 3. 2017

 
Žáci pozitivně hodnotili obsah vzdělávací akce i odbornou úroveň a projev lektorky. Nejvíce je zaujali informace ohledně fotografií na sociálních sítích, jakým způsobem si chránit osobní údaje a skutečné případy, které danou problematiku více přiblížily. Mnozí si uvědomili, že ne vždy se chovají na sociálních sítích bezpečně.  J. Buchalová 
SPgŠ Kroměříž  - 12. 4. 2017

 
Studenti 1. ročníků naší školy /Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových,Ostrava/ a žáci primy se účastnili Vaší vzdělávací akce a jejich reakce jsou všechny pozitivní. Vysoce hodnotí práci přednášejícího, jeho prezentace, styl komunikace, technické vybavení, připravenost. Oceňují jeho přístup a celkovou atmosféru, která ve třídách panovala. Pokud se týká informací, starší studenti už základní informace znali, ale pro dvanáctileté byla většina nových, ale přesto studenti uvítali dost nových, zajímavých, hlavně ze zkušeností konkrétních lidí. Líbily se jim i letáčky, uvítali by i další jen s konkrétními radami. Na závěr pochválili i vzájemnou interakci a celkový dobrý pocit. Vzdělávácí akce se účastnili i vyučující, kteří zde vykonávali pedagogický dozor. Tito byli programem velmi příjemně překvapeni a určitě doporučí akci dalším ročníkům. 
Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových,Ostrava - 19. – 20. 4. 2017

 
Děkujeme Vám velmi za povedenou akci. Interaktivní forma byla opravdu vhodně zvolená, děti zaujala, dotazovaly se přímo na místě i po skončení ještě na různé podrobnosti - bylo vidět, že o nebezpečí na internetu začaly více přemýšlet. Doufám, že díky spolupráci s Vámi se tak vyhnou možným špatným zkušenostem v tomto směru (mají jich už dost ze svých původních rodin). Atmosféra akce je dobře vidět na několika fotkách.
Alena Urbášková,  DD Olomouc - 7. 6. 2017

 
Cílem přednášky bylo seznámit studenty prvních, druhých a třetích ročníků s problematikou kyberšikany a jejím právním vymezením.  Přednáška byla nejen pro studenty, ale i pro učitele velmi zajímavá a přínosná. Se zájmem naslouchali, dozvěděli se nové informace a získali širší souvislosti, zapojili se do diskuse. Přednáška byla vedena na profesionální úrovni.  Zúčastnění žáci se dozvěděli spoustu nových informací a hlavně si uvědomili, že nevinný žert může přejít v krutou šikanu pomocí sociálních sítí a kdo se vlastně může skrývat za “naším kamarádem” na internetu. Pěkně bylo vysvětleno, co je a jakým způsobem se projevuje kyberšikana a jak se jí bránit. Emotivní součástí prezentace bylo uvedení příběhů skutečných obětí kyberšikany. Tuto přednášku můžeme vřele doporučit a těšíme se na další spolupráci. 
Ing. Jana Josefíková, Střední škola informatiky elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm - 24. 4. 2017

 
Přednáška sklidila obrovský úspěch, jak u pedagogů, tak u žáků. Když jsem s žáky přednášku probírala, žáci si ji velmi pochvalovali, ačkoli se na ni netěšili, jelikož, jak mi sami řekli, jsou již informacemi o facebooku a nebezpečí na internetu, přehlceni. Jak mi ale sami po přednášce řekli, tentokrát se jim velmi líbila a to především z toho důvodu, že jim dle jejich slov nikdo nic nevnucoval a nezakazoval, pouze jim na názorných příkladech ukazoval, co vše se může stát. Především praktické příklady sklidily největší úspěch. Ze strany pedagogů byla akce taky velmi pochválena, jelikož byla originálně provedena a žáky donutila o případech přemýšlet.  Mockrát děkuji za celou naši školu, už za mnou byla kolegyně, že by chtěla přednášku i pro svou třídu, takže spokojenost byla veliká. 
S pozdravem, Elisová Jitka, ZŠ a MŠ Čtyřlístek, Uherské Hradiště  - 30. 3. 2017

 
Přednáška proběhla 23.6.2017 na Základní škole ve Valašských Kloboukách ve třídách 6.A a 6.B. Paní Kasáčková se žáky diskutovala o pojmu kyberšikany, jejími projevy a možnosti obrany proti ní. Děti z vlastních zkušeností a úvah přicházely s pomocí lektorky k tomu, co je kyberšikana, a že i některé jejich chování, o kterém se domnívaly, že je bezúhonné, se může kyberšikanou nazvat.  Žáci dostali možnost další spolupráce s poradnou v případě potřeby, včetně možnosti jednoduchých návodů či příkladů na webových stránkách poradny. Beseda byla poučná, pro děti zajímavá a přínosná, na vhodných případech z praxe si prohloubili učivo kyberšikany z rodinné výchovy.  Paní Kasáčková vedla besedu velice přirozeně, reagovala pohotově na dotazy žáků a ti si o této besedě pochvalně vyjadřovali.  
ZŠ Valašské Klobouky - 23. 6. 2017

 
Vážený pane kolego, Vámi připravený a realizovaný seminář kproblematice nebezpečných jevů  spojených s používáním Internetu amobilních telefonů - E-bezpečí (lektoři dr. Kamil Kopecký, Mgr. Veronika Krejčí)  - byl na vysoké profesionální úrovni.Všemi účastníky byl velice dobře hodnocen. Je určitě využitelný prodalší cílové skupiny preventistů.
JUDr. Tomáš Koníček, Odbor prevence kriminality, Ministerstvo vnitra ČR

 
Dobrý den, chtěla bych jménem svým i jménem našich studentů kvarty poděkovat za zrealizovanou besedu o nebezpečí internetu. Beseda mělaskvělý ohlas, v příloze posílám aspoň několik lístků s reakcí studentůna program. Zásluha patří především lektorovi - Mgr. Tomáši Macounovi. Pane Macoune, děkujeme a těšíme se na setkání a spolupráci v dalším školním roce!
Mgr. Marcela Dejdarová, Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683

 
Gymnázium Uničov se dne 19. října 2009 aktivně zapojilo do projektu E-bezpečí uspořádáním přednášky, kterou vedl lektorský tým tohoto projektu za účasti zástupců Policie ČR. Prezentaci zhlédli se zájmem  a mnoha položenými dotazy žáci primy, sekundy, tercie a kvarty. Jsem přesvědčen o tom, že v nich zanechala podnětné a alarmující informace, že umožnila propojit jejich individuální každodenní praxi v elektronické komunikaci s negativními zkušenostmi a příběhy se špatným koncem z jiných koutů světa. Tímto ilustrujícím způsobem si žáci uvědomují rizika spojená s používáním moderních komunikačních technologií, možná si někteří při této přednášce připustili vlastní chyby, kterých se dopustili v zacházení s elektronickými médii a dohlédli možné důsledky svého počínání. Chtěl bych poděkovat celému týmů E-bezpečí nejen za samotnou přednášku, ale i za medializaci problematiky kyberšikany a za velmi kvalitní internetové stránky, které jsou zdrojem cenných informací nejen pro žáky, ale i pro jejich rodiče a učitele.
Mgr. Radim Chmelík, Gymnázium Uničov, metodik prevence

 
  Dne 11. 6. 2009 se na naší škole studenti prvních a druhých ročníků čtyřletých studijních oborů seznámili s programem Bezpečný internet v rámci projektu E-bezpečí, jehož účelem bylo varovat studenty před nebezpečím spojeným s používáním moderních komunikačních technologií. Oba lektoři i přítomná policistka zaujali studenty vhodným uchopením dané problematiky i pohotovými odpověďmi na vznesené dotazy. Doporučuji oba švarné chlapíky a jejich zajímavou přednášku všem učitelům, studentům, ale i rodičům, kteří by se chtěli dozvědět něco o jevech, které nás doprovázejí na každém kroku, aniž si to plně uvědomujeme.
Mgr. Vilém Ďoubal, Slovanské gymnázium Olomouc 

 
Dne 5. června 2009 proběhl v učebně PC preventivní program „Bezpečný internet“, kterého se zúčastnili žáci 6. a 8. ročníku naší školy. Program byl vhodně koncipován pro danou věkovou skupinu a oba lektoři dokázali svým podáním žáky plně zaujmout a přimět k aktivní spolupráci. Náplní projektu bylo informovat žáky o možných nebezpečích číhajících na síti a možnostem jak se jim vyhnout, popřípadě jak reagovat pokud budete napadeni. Cíl projektu se podle našeho názoru podařilo splnit, žáci byli informováni i poučeni o tom jaké možné druhy napadení na internetu mohou očekávat a jak se mohou bránit.
Mgr. Radek Novotný, Mgr. Jan Musil (učitelé), ZŠ Lipník nad Bečvou, Osecká 315

 
Ve dnech 15.5. a 22.5.2009 proběhla na naší škole pod záštitou Města Lipník nad Bečvou, Policie ČR a Vzdělávacího centra UP v Olomouci akce "Bezpečný internet". S problematikou byli seznámeni všichni žáci 2. stupně základní školy. Jednalo se o velmi zdařilou akci, která byla velmi kvalitně připravena, žáky školy zaujala a podle reakce dětí splnila účel. Žáci se nad problematikou nebezpečí internetu zamysleli, nepřijali jí pasivně, získané informace budou ve svém životě využívat.
Mgr. Josef Motyka (ředitel školy), ZŠ a MŠ Lipník nad Bečvou, Hranická 511
 
 
Vážený pane doktore, touto cestou bychom Vám chtěli poděkovat za přednášky, které jste realizovali v rámci projektu „Bezpečný internet“ pro žáky 2. stupně základních škol a pro studenty nižšího stupně gymnázia v Lipníku nad Bečvou. Vaše zajímavě připravené přednášky doprovázené počítačovou prezentací se setkaly s pozitivní odezvou z řad dětí i jejich učitelů. Kladně hodnotíme také poutavé letáky, kde jsou stručně popsány základní nebezpečné jevy spojené s používáním internetu a mobilních telefonů a je v nich rovněž obsažena informace o tom, jak se bezpečně chovat na internetu. Letáky byly předávány žákům škol při přednáškách a dále jsou dostupné na našem odboru, na Středisku volného času Lipník nad Bečvou, v Městské knihovně v Lipníku nad Bečvou, v čekárnách dětských lékařů v Lipníku nad Bečvou a v místním Turistickém informačním centru. Věříme, že se nám podařilo dosáhnout cíle, kterým bylo předat žákům škol základní informace o bezpečném užívání internetu a mobilních technologií.
Mgr. Leona Roubalíková, Městský úřad Lipník nad Bečvou, odbor sociálních věcí a zdravotnictví

 
  Dobry den,pisem Vam zo Slovenska a chcela by som Vam vyjadrit podakovanie za moznost poucit sa z Vasej stranky  E- bezpeci a vyuzit ziskane poznatky pri tvorbe priprav na vyucovanie informatiky v ZS. Velmi nas - hlavne ziakov zaujala prezentacia pre skoly, kde sa nasi starsi ziaci mohli dozvediet o viac o rizikach internetu (konkretnych prikladoch), co je dnes velmi dolezite. Este raz dakujeme za skvelu stranku i cely projekt.  
Mgr. Z. Bohaciakova, ZS Makov, Slovenská republika

 
  Mluvil jsem o Vaší přednášce s kolegy z Preventivně informační skupiny př inašem OŘP, kteří byli na Vaší přednášce taktéž přítomni, a musím říct, žejsme se shodli na tom, že byla velmi poučná a určitě z ní něco použijeme (samozřejmě s odkazem na Váš projekt) při naší další spolupráci s PIS připůsobení na ZŠ v našem obvodě. Ještě jednou děkuji a jsem s pozdravem  
nprap. Martin Dočkal, SKPV OŘ Praha III Skupina informační kriminality

 
Dobrý den, předem Vám musím vyslovit ohromnou poklonu, za včerejší kurz (15.11.2010) na Ministerstvu vnitra, po dlouhé době jsem byl účastníkem něčeho, co bylo výborně zpracované, poutavé a hodně vypovídající. Takže díky. 
Jaroslav Rychnovský, Městská policie Děčín, prevence kriminality

 
  Vážený pane doktore,  Ještě jednou bych Vám i Vaší kolegyni rád poděkoval za seminář, který jste pro nás připravili včera, 23.11.2010, v BRNĚ. Osobně se mi moc líbilo jak téma, tak i zpracování včetně případových studií a prezentací. Rád se s Vámi setkám na případném dalším semináři nebo školení, protože jak už jsem napsal, zpracování takových témat zajímavou formu, kdy se nejedná jen o teoretizování, není až tolik. Přeji Vám i Vašemu týmu hodně úspěchů a hezký zbytek dne.
Bc. Jan HAUK, DiS., kurátor pro mládež SPOD, Městský úřad ROSICE 

 
  Účastníci kurzu E-Bezpečí odcházeli velmi spokojeni, protože dostali shrnující informace problematice kyberšikany. Zaujaly je zejména konkrétní příklady z praxe, konkrétní rady a doporučení, která lektoři s elánem a hlavně s profesionalitou a odborným komentářem poskytovali. Účastníci hodnotili seminář jako potřebný a přínosný, lektory jako schopné, ochotné a srozumitelně přednášející.
PhDr. Hana Krozlová, Středisko služeb školám Hodonín

 
Vážena paní Krejčí, dne 14. 5. 2013 se na naší škole ZŠ Blažkova 9, Brno konala preventivní přednáška na téma: „Nebezpečí na internetu“, pod vedením PhDr. Réného Szotkowski Ph. D. a Mgr. Pavly Dobešové. Přednáška byla koncipována formou názorných příběhů, které se opravdu staly, proto dokázala udržet pozornost žáků. Ze zpětných vazeb žáků se ke mně dostaly jen samé pozitivní reakce, dokonce i ze strany rodičů, kteří byli přednáškou nadšeni. Z tohoto důvodu bych ráda v příštím školním roce přednášku zorganizovala nejen pro žáky ostatních ročníků, ale i rodiče. Jménem žáků ale i přítomných učitelů za přednášku děkujeme a budeme se těšit na případnou další spolupráci.
Jana Koudelková, ZŠ Blažkova 9, Brno

 


 

Ocenění projektu E-Bezpečí

pohar
KYBER Cena 2023
(1. místo)
pohar
Nejlepší projekt prevence kriminality na místní úrovni 2023
(1. místo)
pohar
Evropská cena prevence kriminality 2015
(1. místo)

Partneři a spolupracující instituce

 

Generální partner projektu E-Bezpečí

logo o2

Další partneři a spolupracující instituce

 logo nadaceo2logo googlelogo msmtlogo mvcrlogo olomouclogo olomouckykrajlogo ostravalogo hoaxlogo policielogo rozhlaslogo linkabezpecilogo microsoft bwlogo czniclogo nukiblogo podanerucelogo googleovachamp_logo.png

 

We use cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.